Dla Akcjonariuszy Migam

DANE SPÓŁKI

MIGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, kapitał zakładowy: 253.918,00 zł, wpłacony w całości.

PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Z dniem 1.08.2022 r. spółka MIGAM "RKPK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA została przekształcona w spółkę MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie uchwały NR 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIGAM "RKPK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia  29 czerwca 2022 roku, Repertorium A NR 7388/2022.

STRATEGIA I PRZYCHODY

Zgodnie z przyjęta strategią Migam obecnie koncentruje swoje działania na dwóch kluczowych kierunkach rozwoju:

1. Rozwój sprzedaży usług i produktów na rynku polskim.
Na podstawie danych szacunkowych przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosły około 5 mln zł.  Dane mogą ulec zmianie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r. i jego zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta.

2.Automatyzacja tłumaczeń na języki migowe.
Avatar Języka Migowego AI w oparciu o generatywny model sztucznej inteligencji przygotowywany w celu rozpoczęcia sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Polityka dywidendowa:

Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmowało uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Plany dotyczące wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego:

Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmowało uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najbliższe WZA zostanie zaplanowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa po przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok i zakończeniu badania biegłego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Informacja o WZA zostanie opublikowana na naszej stronie https://migam.org/dla-akcjonariuszy/  oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2023 r.

01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_28_czerwca_2023

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.07.2023 r.

01. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_21_lipca_2023