CERTYFIKACJA

Certyfikat dostępności – dokument skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność, spełnia wymagania określone w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to zarówno dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Aby uzyskać takie zapewnienie, podmiot zainteresowany musi najpierw przejść audyt dostępności, który może być przeprowadzony tylko przez uprawnione do tego podmioty.

Certyfikacja dostępności obejmuje:

  • przeprowadzenie audytu dostępności;

  • sformułowanie szczegółowych zaleceń dla danego podmiotu w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  • wydanie certyfikatu dostępności.

Przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe chcący skorzystać z certyfikacji powinni:

  1. wybrać jeden z podmiotów z wykazu dostępnego na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/108802/Wykazpodmiotowdokonujacychcertyfikacjidostepnosci.pdf (szczególnie warto zwrócić uwagę na konsorcjum wymienione na pozycji 22)

  2. wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu do wybranego podmiotu

  3. uzgodnić treść i zakres umowy z wybranym podmiotem z wykazu, w tym wysokość opłaty certyfikacyjnej

  4. zawrzeć umowę z wybranym podmiotem, wnieść opłatę certyfikacyjną ustaloną w umowie

  5. poddać się audytowi dostępności prowadzonemu przez podmiot, z którym zawarto umowę.

Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat będzie ważnym sygnałem dla rosnącej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca lub NGO potrafi zapewnić ich obsługę lub dać im możliwość zatrudnienia w ich strukturach.

Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową na rzecz PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Szczegółowo procedurę certyfikacji opisano w Rozdziale 3 (art. 15 – 28) ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.